Woo en de AVG; balanceren tussen openbaarheid en privacy

1-daagse interactieve cursus over de complexe afweging tussen openbaarheid en privacy en dus de verhouding tussen Woo en AVG.

 

Overheidsinformatie openbaar maken is een cruciale taak, maar het moet zorgvuldig worden afgewogen tegen de privacyrechten van betrokken burgers. Het openbaarmaken van overheidsinformatie staat vaak op gespannen voet met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

Overheden bezitten grote hoeveelheden informatie die – indien geopenbaard – immers een grote inbreuk zouden kunnen maken op de privacy van individuele burgers. Het belang van openbaarheid van overheidsinformatie op grond van de Wet Open Overheid (Woo) enerzijds en de privacywet- en regelgeving die in beginsel uitgaat van een vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens en een zo minimaal mogelijke verwerking daarvan anderzijds, zijn in beginsel tegengestelde belangen.

Hoe verhouden deze uitgangspunten uit de WOO en de AVG zich tot elkaar? De afweging van belangen in deze uitzonderingsgrond is vrij abstract. Deze zal telkens bij toepassing door bestuursorganen of de rechter een nadere invulling moeten krijgen. Diverse rechtspraak (sinds de WOB en nu WOO) laat zien dat de ideeën over de afweging tussen openbaarheid en privacy aan voortdurende ontwikkeling onderhevig zijn.

Resultaat

Na afloop van de cursus weet u hoe de WOO en de AVG op het snijvlak van openbaarheid en privacybescherming in elkaar steken en hoe zij zich daarin tot elkaar verhouden en bent u in staat hierna te handelen.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Belangrijkste aspecten van de Wet open overheid
 • Belangrijkste aspecten van de AVG
 • Verhouding Woo en AVG
  • Impact op openbaarmaking van overheidsinformatie en privacy
  • Hoe zorg je voor de juiste balans
 • Veranderende ideeën en afwegingen
 • Praktijkvoorbeelden
  • Ervaringen uitwisselen

 

Docent

Mr. Dr. Mirjam Elferink en Mr. Martijn Kortier zijn de docenten van deze cursus. Zij zijn beide advocaat bij Elferink & Kortier Advocaten. In hun werk komen ze regelmatig in aanraking met AI (-toepassingen) en geven zij hierover juridisch advies. De docenten zijn onder andere gespecialiseerd in Intellectueel Eigendom (IE), ICT-recht en Privacy.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.