Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden NRTO zijn van toepassing; daarnaast de volgende bepalingen:

Inschrijvingen algemeen

Aanmelding is alleen mogelijk door toezending van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Reservering is niet mogelijk. GO opleidingen houdt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling een opleidingsactiviteit uit te stellen of niet te organiseren. Cursusdata zijn onder voorbehoud.

Toelating

In principe worden alleen personen toegelaten die voldoen aan de toelatingseisen. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Meer informatie hierover vindt u bij de verschillende cursusbeschrijvingen. Bij achteraf gebleken onjuiste opgaven op het inschrijfformulier kan een deelnemer de deelname aan de lessen worden ontzegd.

Bevestiging van toelating en wijze van betaling

Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u een ontvangstbevestiging toegezonden. Ongeveer vier weken voor de cursusstart ontvangt u een uitnodiging met routebeschrijving en eventuele andere relevante informatie. Tevens ontvangt u een factuur. Indien u het cursusgeld niet zelf betaalt, dan wordt de factuur direct naar uw werkgever c.q. de betalende instantie gezonden. Het cursusgeld dient vóór de eerste cursusdag te worden voldaan.

Alle prijzen zijn:

 • inclusief examenkosten
 • vrij van BTW
 • onder voorbehoud van typfouten.

Bij een aantal cursussen is voor leden van beroeps- en brancheverenigingen een speciale prijs vastgesteld. Dit staat bij de desbetreffende cursus vermeld.
GO opleidingen is een particulier opleidingsinstituut; deelnemers komen daarom niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Betalinggegevens

IBAN: NL91 RABO 0307 78 35 88, ten name van GO BV, Voorburg
BIC: RABONL 2U
BTW-nummer: NL 820084025 B01
KvK Haaglanden: 27329696

Registratie persoons- en werkgeversgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met GO opleidingen wordt aan GO opleidingen toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoons- en werkgeversgegevens. Deze gegevens zal GO opleidingen uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. GO opleidingen zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Annulering en voortijdige beëindiging

 • GO opleidingen behoudt het recht om een cursus te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.
 • De bedenktijd voor de inschrijving is veertien dagen.
 • Annulering van een opleidingsactiviteit, examen of voortijdige beëindiging van een opleidingsactiviteit moet altijd schriftelijk gebeuren.
 • Bij annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  • Bij annulering binnen de bedenktijd worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering van deelname aan één van de opleidingsactiviteiten na bevestiging van aanmelding of binnen vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag, wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulering van deelname na ontvangst van de uitnodiging en bevestiging van doorgang, is men 50% van het overeengekomen het cursusgeld verschuldigd (40% bij opleidingen van één studiejaar of langer: SOD-I, SOD-II, Opleiding Informatiespecialist, Opleiding Recordsmanager.)
  • Bij annulering of afmelding voor een korte cursus, module of workshop kunt u zich kosteloos laten vervangen door een collega.
  • Bij annulering van deelname aan een examen vindt geen restitutie van het examengeld plaats. 
 • Bij voortijdige beëindiging van deelname aan een opleiding gelden de volgende regelingen (Er gelden altijd € 95,00 administratiekosten):
  • Bij deelname aan een opleiding bestaande uit modules worden de cursusprijzen (zoals die worden berekend bij losse inschrijving) van de gevolgde modulen in rekening gebracht. Het resterende cursus- en examengeld wordt terugbetaald.
  • Bij deelname aan een opleiding niet bestaande uit modules vindt  bij voortijdige beëindiging alleen restitutie plaats als minder dan 50% van het aantal lesdagen is verstreken (aantal dagen x dagtarief) en vindt geen restitutie plaats als meer dan 50% van de lesdagen is verstreken.
 • De overeenkomst wordt beëindigd bij het overlijden van de deelnemer, met een restitutie in overeenstemming met het nog niet gevolgde deel van de cursus, module of workshop.

Maatwerk en/of Incompany

Na een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op een offerte van GO opleidingen is kosteloos annuleren niet meer mogelijk.  In overleg kan het afgesproken offertebedrag worden omgezet in een opleidingstegoed.

Indien een maatwerk of incompany traject is gepland (lesdagen zijn vastgesteld) is annuleren niet meer mogelijk en dient het overeengekomen bedrag betaald te worden.

Online lessen

GO opleidingen biedt een gedeelte van haar opleidingsactiviteiten online aan (online video-lessen, blended lessen of e-learning). Op de website staat per uitvoering aangegeven op welke manier de lessen worden verzorgd. In bijzondere omstandigen kan GO opleidingen afwijken van de opgegeven methode. De cursist behoudt dan altijd het recht om de inschrijving te verplaatsen naar een later tijdstip waarop de opleidingsactiviteit via de gewenste vorm doorgang vindt of om de inschrijving kosteloos te annuleren.

Bij inschrijving voor een online cursus is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de juiste technische infrastructuur (internet verbinding, geluid en beeld) om de lessen te volgen. Technische onvolkomenheden aan de kant van de deelnemer geeft geen recht tot restitutie van het cursusgeld.

Rechten cursusmateriaal en werkstukken

Tenzij anders aangegeven, berusten auteurs- en gebruiksrechten van het cursusmateriaal bij GO opleidingen. Het verstrekte lesmateriaal dient uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Werkstukken e.d. vervaardigd in het kader van de cursussen worden eigendom van GO opleidingen. Indien GO opleidingen of een deelnemer een werkstuk als zodanig wenst openbaar te maken of te vermenigvuldigen, dient dit te gebeuren in onderlinge overeenstemming.

Examens en diploma's

De examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie van GO opleidingen. De EC behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot het examen te weigeren als de benodigde bewijsstukken m.b.t. de vooropleiding niet zijn overgelegd.

De regels die van toepassing zijn op examens zijn neergelegd in het examenreglement. De uitslagbepalingen van de onderscheiden examens zijn opgenomen in de bijlagen bij het examenreglement. Als het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt het certificaat of diploma door de EC uitgereikt.

Diploma's, certificaten en verklaringen 

GO opleidingen verstrekt alle diploma's, certificaten en verklaringen van deelname digitaal na afloop van de opleidingsactiviteit en als, indien van toepassing aan de voorwaarden van toetsing zijn voldaan.  

GO opleidingen verstrekt de diploma's, certificaten en verklaringen via Diploma Safe. U ontvang een e-mailnotificatie op het moment dat uw document door ons is aangemaakt. Deze notificatie bevat een link naar uw diploma, certificaat of verklaring. U haalt deze dus op uit de beveiligde omgeving van DiplomaSafe. 

Dat geeft u een aantal voordelen: 

 • De certificaten worden voor u veilig en eenvoudig toegankelijk bewaard via uw eigen account. 

 • U heeft, binnen uw account, al uw certificaten bij elkaar. 

 • U hoeft nooit meer te zoeken naar uw certificaten. U raakt ze nooit meer kwijt. 

 • De certificaten zijn voorzien van een waarmerk van authenticiteit en daardoor makkelijk te verifiëren door andere organisaties bij bijvoorbeeld een sollicitatie. 

 • De certificaten zijn eenvoudig te delen via Social Media zodat u het werkveld informeert over uw professionele ontwikkeling. 

GO opleidingen verstrekt dus geen kopieën van certificaten, die zijn uitgegeven na 1 januari 2021.