Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden NRTO zijn van toepassing; daarnaast de volgende bepalingen:

Inschrijvingen algemeen

Aanmelding is alleen mogelijk door toezending van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Reservering is niet mogelijk. GO opleidingen houdt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling een opleidingsactiviteit uit te stellen of niet te organiseren. Cursusdata zijn onder voorbehoud.

Toelating

In principe worden alleen personen toegelaten die voldoen aan de toelatingseisen. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Meer informatie hierover vindt u bij de verschillende cursusbeschrijvingen. Bij achteraf gebleken onjuiste opgaven op het inschrijfformulier kan een deelnemer de deelname aan de lessen worden ontzegd.

Bevestiging van toelating en wijze van betaling

Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u een ontvangstbevestiging toegezonden. Ongeveer vier weken voor de cursusstart ontvangt u een uitnodiging met routebeschrijving en eventuele andere relevante informatie. Tevens ontvangt u een factuur. Indien u het cursusgeld niet zelf betaalt, dan wordt de factuur direct naar uw werkgever c.q. de betalende instantie gezonden. Het cursusgeld dient vóór de eerste cursusdag te worden voldaan.

Alle prijzen zijn:

 • inclusief examenkosten
 • vrij van BTW
 • onder voorbehoud van typfouten.

Bij een aantal cursussen is voor leden van beroeps- en brancheverenigingen een speciale prijs vastgesteld. Dit staat bij de desbetreffende cursus vermeld.
GO opleidingen is een particulier opleidingsinstituut; deelnemers komen daarom niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Betalinggegevens

IBAN: NL91 RABO 0307 78 35 88, ten name van GO BV, Voorburg
BIC: RABONL 2U
BTW-nummer: NL 820084025 B01
KvK Haaglanden: 27329696

Registratie persoons- en werkgeversgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met GO opleidingen wordt aan GO opleidingen toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoons- en werkgeversgegevens. Deze gegevens zal GO opleidingen uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. GO opleidingen zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Annulering en voortijdige beëindiging

 • GO opleidingen behoudt het recht om een cursus te annuleren bij onvoldoende deelname.
 • De bedenktijd voor de inschrijving is veertien dagen.
 • Indien van toepassing vindt restitutie van lesgeld plaats binnen 14 dagen.
 • Annulering van een opleidings- of cursusaanmelding, examen of voortijdige beëindiging van een opleidingsactiviteit moet altijd schriftelijk gebeuren. Bij annulering van een cursusaanmelding of examen worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  • Bij annulering binnen de bedenktijd worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering van deelname aan één van de opleidingsprogramma's na bevestiging van toelating of binnen vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag, wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht.
  • Bij annulering van deelname aan een korte cursus, module of workshop, na bevestiging van toelating en binnen vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag, is men het volledige cursusgeld verschuldigd.
  • Bij annulering of afmelding voor een korte cursus, module of workshop kunt u zich laten vervangen door een collega.
  • Bij annulering van deelname aan een examen vindt restitutie van het examengeld plaats indien de annulering twee maanden voor de datum van de eerste examengelegenheid plaatsvindt. Bij latere annulering vindt geen restitutie plaats.
 • Bij voortijdige beëindiging van deelname aan een opleiding gelden de volgende regelingen (Er gelden altijd € 95,00 administratiekosten):
  • Bij deelname aan een diplomaprogramma worden de cursusprijzen (zoals die worden berekend bij losse inschrijving) van de gevolgde modulen in rekening gebracht. Het resterende cursus- en examengeld wordt terugbetaald.
  • Indien een deelnemer een korte cursus, module of workshop voortijdig beëindigt, vindt geen restitutie van cursus- of examengeld plaats.
 • De overeenkomst wordt beëindigd bij het overlijden van de deelnemer, met een restitutie in overeenstemming met het nog niet gevolgde deel van de cursus, module of workshop.

Maatwerk en/of Incompany

Na een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever op een offerte van GO opleidingen is kosteloos annuleren niet meer mogelijk.  In overleg kan het afgesproken offertebedrag worden omgezet in een opleidingstegoed.

Online lessen

GO opleidingen biedt een gedeelte van haar opleidingsactiviteiten online aan (online video-lessen, blended lessen of e-learning). Op de website staat per uitvoering aangegeven op welke manier de lessen worden verzorgd. In bijzondere omstandigen kan GO opleidingen afwijken van de opgegeven methode. De cursist behoudt dan altijd het recht om de inschrijving te verplaatsen naar een later tijdstip waarop de opleidingsactiviteit via de gewenste vorm doorgang vindt of om de inschrijving kosteloos te annuleren.

Bij inschrijving voor een online cursus is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor de juiste technische infrastructuur (internet verbinding, geluid en beeld) om de lessen te volgen. Technische onvolkomenheden aan de kant van de deelnemer geeft geen recht tot restitutie van het cursusgeld.

Rechten cursusmateriaal en werkstukken

Tenzij anders aangegeven, berusten auteurs- en gebruiksrechten van het cursusmateriaal bij GO opleidingen. Het verstrekte lesmateriaal dient uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Werkstukken e.d. vervaardigd in het kader van de cursussen worden eigendom van GO opleidingen. Indien GO opleidingen of een deelnemer een werkstuk als zodanig wenst openbaar te maken of te vermenigvuldigen, dient dit te gebeuren in onderlinge overeenstemming.

Examens en diploma's

De examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie van GO opleidingen. De EC behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot het examen te weigeren als de benodigde bewijsstukken m.b.t. de vooropleiding niet zijn overgelegd.

De regels die van toepassing zijn op examens zijn neergelegd in het examenreglement. De uitslagbepalingen van de onderscheiden examens zijn opgenomen in de bijlagen bij het examenreglement. Als het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt het certificaat of diploma door de EC uitgereikt.