AVG en Archieven

1-daagse cursus over de gevolgen van de AVG voor archief, wetenschap, statistiek en historisch onderzoek en hoe te handelen om privacy issues te voorkomen.

 

Wat betekent de AVG voor het toegankelijk maken en het beheren van een archief? Waarmee moet u rekening houden bij het archiveren van persoonsgegevens? Hoe moet u omgaan met verzoeken van personen om inzage in de archiefbescheiden? Hoe lang mag u de archiefbescheiden bewaren? Welke uitzonderingen biedt de AVG voor archieven? 

Maar ook: Wat regelt de AVG voor de wetenschap, statistiek en historisch onderzoek? Kunnen de verzamelde persoonsgegevens voor wetenschappelijke, statistische en historische doeleinden gebruikt worden? Moet u de personen van wie u de gegevens verzamelt informeren? Welke rechten hebben deze betrokken personen?

Deze en vele andere vragen komen uitgebreid aan bod in de verdiepingscursus ‘privacy versus archief, wetenschap, statistiek en historisch onderzoek’.

Resultaat

 Na afloop van deze cursus bent u in staat om te adviseren over het in overeenstemming met de AVG archiveren van persoonsgegevens en de verwerking daarvan voor de wetenschap, statistiek en historisch onderzoek.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met:

 • archieven waarin persoonsgegevens voorkomen, en/of;
 • betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens voor de wetenschap, statistiek en historisch onderzoek;

en daarover binnen de eigen organisatie op deze onderwerpen adviseert en/of het beleid opstelt of beoordeelt. Deze cursus is, gezien de gekozen opzet, met name geschikt indien u beschikt over basiskennis van de systematiek van de AVG dan wel onze basiscursus privacy heeft gevolgd.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

Inleiding

 • Wat is privacy en wat is de AVG in het kort?
 • Opfrissen kernbegrippen AVG: persoonsgegevens, verwerken, verwerkingsverantwoordelijke en verwerker.
 • Wat zijn de beginselen van de AVG?
 • Verantwoordingsplicht (“accountability” en inventarisatie) en registerplicht.
 • Privacy by design en privacy by default kort benoemen

Rechten van betrokkenen

 • Algemeen: Uitzondering verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden 
 • Informatieplicht
 • Recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking, overdraagbaarheid, bezwaar en “profilering”.

Bewaartermijnen, mede in relatie tot de Archiefwet.

 • Bewaartermijn AVG versus in selectielijsten vastgestelde bewaartermijnen o.g.v. de Archiefwet.
 • Overbrenging na 20 jaar van bescheiden, die volgens selectielijsten niet voor vernietiging in aanmerking komen, naar archiefbewaarplaats

WOB/Woo-verzoeken: verwerking en recht van toegang van het publiek tot officiële documenten

 • Geen verstrekking indien bijzondere persoonsgegevens
 • Geen verstrekking indien belang niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
 • Richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens.

 • Uitzondering archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden

Verwerken/bewaren van persoonsgegevens van overledenen.

 • AVG niet van toepassing op overledenen.
 • Toepasselijkheid AVG indien persoonsgegevens van overledenen alsnog betrekking kunnen hebben op nabestaanden of andere nog levende personen.
 • Rechten van nabestaanden t.a.v. persoonsgegevens overledenen.

Extra aandachtspunten bij verwerken van beeldmaterialen (foto’s en video’s).

 • Worden er (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt?
 • Portretrecht

Docenten

Mirjam Elferink (Elferink & Kortier Advocaten)

Martijn Kortier (Elferink & Kortier Advocaten)