Algemene voorwaarden

Inschrijvingen algemeen

Aanmelding is alleen mogelijk door toezending van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst behandeld. Reservering is niet mogelijk. GO opleidingen houdt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling een opleidingsactiviteit uit te stellen of niet te organiseren. Cursusdata zijn onder voorbehoud.

 

Diplomaprogramma's

Bij inschrijving voor één van de diplomaprogramma's moeten kopien van de hoogst genoten vooropleiding worden bijgevoegd (geen originele stukken).

 

Toelating

In principe worden alleen personen toegelaten die voldoen aan de toelatingseisen. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Meer informatie hierover vindt u bij de verschillende cursusbeschrijvingen. Bij achteraf gebleken onjuiste opgaven op het inschrijfformulier kan een deelnemer de deelname aan de lessen worden ontzegd.

 

Bevestiging van toelating en wijze van betaling

Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u een ontvangstbevestiging toegezonden. Ongeveer vier weken voor de cursusstart ontvangt u een uitnodiging met routebeschrijving en eventuele andere relevante informatie. Tevens ontvangt u een factuur. Indien u het cursusgeld niet zelf betaalt, dan wordt de factuur direct naar uw werkgever c.q. de betalende instantie gezonden. Het cursusgeld dient vóór de eerste cursusdag te worden voldaan.

 

Alle prijzen zijn:

 • inclusief examenkosten
 • vrij van BTW
 • onder voorbehoud van typfouten.


Bij een aantal cursussen is voor leden van beroeps- en brancheverenigingen een speciale prijs vastgesteld. Dit staat bij de desbetreffende cursus vermeld.
GO opleidingen is een particulier opleidingsinstituut; deelnemers komen daarom niet in aanmerking voor studiefinanciering.

 

Betalinggegevens

ING rekening 234961 ten name van GO BV, Voorburg

IBAN: NL05 INGB 0000 234961

BIC: INGNL2A

BTW-nummer: geen (onze opleidingsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW)

 

KvK Haaglanden: 27329696

 

Registratie persoons- en werkgeversgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met GO opleidingen wordt aan GO opleidingen toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoons- en werkgeversgegevens. Deze gegevens zal GO opleidingen uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. GO opleidingen zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

 

Annulering en voortijdige beëindiging

 • Annulering van een cursusaanmelding, examen of voortijdige beëindiging van een opleidingsactiviteit moet altijd schriftelijk gebeuren. Bij annulering van een cursusaanmelding of examen worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  • Bij annulering van deelname aan één van de opleidingsprogramma's na bevestiging van toelating en binnen vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag, wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht
  • Bij annulering van deelname aan een korte cursus, module of workshop, na bevestiging van toelating en binnen vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag, is men het volledige cursusgeld verschuldigd
  • Bij annulering van deelname aan een examen vindt restitutie van het examengeld plaats indien de annulering twee maanden voor de datum van de eerste examengelegenheid plaatsvindt. Bij latere annulering vindt geen restitutie plaats.
 • Bij voortijdige beëindiging van deelname aan een opleiding gelden de volgende regelingen, na aftrek van € 50 administratiekosten:
  • Bij deelname aan een diplomaprogramma worden de cursusprijzen (zoals die worden berekend bij losse inschrijving) van de gevolgde modulen in rekening gebracht. Het resterende cursus- en examengeld* wordt terugbetaald
  • Indien een deelnemer een korte cursus, module of workshop voortijdig beëindigt, vindt geen restitutie van cursus- of examengeld plaats.
 • De overeenkomst wordt beëindigd bij het overlijden van de deelnemer, met een restitutie in overeenstemming met het nog niet gevolgde deel van de cursus, module of workshop.

 

Rechten cursusmateriaal en werkstukken

Tenzij anders aangegeven, berusten auteurs- en gebruiksrechten van het cursusmateriaal bij GO opleidingen. Het verstrekte lesmateriaal dient uitsluitend voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Werkstukken e.d. vervaardigd in het kader van de cursussen worden eigendom van GO opleidingen. Indien GO opleidingen of een deelnemer een werkstuk als zodanig wenst openbaar te maken of te vermenigvuldigen, dient dit te gebeuren in onderlinge overeenstemming.

 

Examens en diploma's

De examens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie van GO opleidingen. De EC behoudt zich het recht voor een deelnemer de toegang tot het examen te weigeren als de benodigde bewijsstukken m.b.t. de vooropleiding niet zijn overgelegd.

De regels die van toepassing zijn op examens zijn neergelegd in het examenreglement. De uitslagbepalingen van de onderscheiden examens zijn opgenomen in de bijlagen bij het examenreglement. Als het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt het certificaat of diploma door de EC uitgereikt.

 

Download: Examenreglement

 

Klachtenprocedure

 

Artikel 1: Definities

 1. GO opleidingen, gevestigd te Voorburg
 2. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of diens werkgever
 3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij GO opleidingen of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven
 4. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

 

Artikel 2: Indienen van een klacht

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van GO opleidingen
 2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

 

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 21 dagen
 2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt
 3. Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

 

Artikel 4: Uitspraak

Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.